โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 409 หมู่ 11 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130