แบบฟอร์ม

 

ฝ่ายการเงิน

แบบฟอร์ม ไฟล์ดาวโหลด แบบฟอร์มโครงการอบรมพัฒนาครู ไฟล์ดาวโหลด
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน Download 1.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
Download
แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรแบบใหม่ Download 2.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) Download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-แบบ-7131 (1)
Download 3.แบบขออนุญาตไปราชการ Download
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป Download 4,5 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน และ ส่งใช้คืนเงินยืม Download
ฟอร์มบันทึกข้อความ Download 6.บันทึกขออนุมัติขอเบิกเงินค่าเดินทาง_ผู้มีสิทธิเบิก Download
ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Download 7.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร_สำหรับข้าราชการ Download
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง Download 8.หน้างบเงินยืมราชการ_โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
Download
    9.หน้างบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
_โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
Download
    10.หนังสือขออนุมัติยืมเงินราชการ Download
    11.หนังสือขออนุมัติหลักฐานการจ่ายส่งใช้คืน
เงินยืมราชการ
Download
    12.หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน_เบิกให้กับข้าราชการผุ้มีสิทธิ Download
    รายงานการเดินทางไปราชการแบบไฟล์เอกเซล Download
ฝ่ายวิชาการ
แบบเก็บคะแนนปี 60 Download 1. ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ
Download
    2. ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Download
ฝ่ายบุคคล
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) Download เอกสารประกอบการอบรมและแบบฟอร์ม วPA
Download
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงล่าสุด สพฐ.(วฐ.2) Download    
แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี (วฐ.3) Download    
งานนโยบายและแผน
ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการ - โครงการฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มทำแผน (โครงการ) ปีงบ64 - โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
ฟอร์มทำแผน (กิจกรรม) ปีงบ64 - โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบรายงานโครงการปี 2563 - โครงการฝ่ายอำนวยการ
แบบรายงานกิจกรรม แต่ละกิจกรรม ปี 2563