ประวัติโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

  
    โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ตั้งอยู่  ณ  เลขที่   ๔๐๙ หมู่ที่  ๑๑   ตำบลวังลึก  อำเภอสามชุก  จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ริเริ่มก่อตั้งโดยชุมชน สืบเนื่องจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะนั้นได้มีนโยบายที่จะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไกลของนักเรียนจาก
ภูมิลำเนาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา เมื่อปี ๒๕๒๔ นายสฤษชัย  ธนัคฆเศรณี ศึกษาธิการอำเภอสามชุกได้
แจ้งต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้สำรวจว่าตำบลใดมีความต้องการที่จะขอก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้
แจ้งความจำนงได้แต่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีที่ดินสำหรับการก่อตั้งอย่างน้อย ๓๕ ไร่ ผู้อำนวยการนายสมจิต  มรสุม
ผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งแฝกซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ใน หมู่ ๑๑ ตำบลวังลึก ในขณะนั้น ได้
นำข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อผู้นำชุมชนประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุ่งแฝกโดยมีผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์
เป็นประธาน มติที่ประชุม ชุมชนมีความต้องการที่จะสร้างโรงเรียนประจำตำบลเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้นใกล้บ้าน นายสมจิต  มรสุม จึงได้ขอบริจาคที่ดินจากผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์ ผู้ใหญ่ได้บริจาคที่ดินให้
จำนวน ๓๕ ไร่  ๔๗ ตารางวา ซึ่งที่ดินผืนนี้แต่เดิมผู้ใหญ่ชั่ง ได้บริจาคให้เป็นที่ตั้งวัดทุ่งแฝกมาก่อนจำนวน  ๑๐ 
ไร่   ๔๗    ตารางวา แต่ภายหลังชุมชนได้ย้ายวัดไปก่อตั้งในที่ใกล้ชุมชนมากขึ้นจึงกลายเป็นพื้นที่รกร้าง ผู้ใหญ่ชั่ง
จึงบริจาคเพิ่มให้อีก  ๒๕   ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน เมื่อได้ที่ดินพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนตามเงื่อนไขของราชการแล้ว
ผู้อำนวยการสมจิต มรสุม จึงได้ประสานกับศึกษาธิการอำเภอ เพื่อดำเนินการขออณุญาตจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจำตำบลวังลึกขึ้นภายใต้ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ซึ่งเป็นชื่อของชุมชนผู้ก่อตั้ง
    ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่   
๔   พฤศจิกายน   ๒๕๒๔ เป็นความยินดีของชุมชนชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งแฝกจึงได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมขึ้น โดยมี  ผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายจอง  ฉิมพาลี เป็น
รองประธาน นายแจง   ฉิมพาลี  เป็นคณะกรรมการ  นายสมจิต  มรสุม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งแฝกใน
ขณะนั้น เป็นกรรมการเลขานุการ และนายโสภณ  ฤทธิ์กันโต ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งแฝกเป็นกรรมการ
และรองเลขานุการ
     ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมและชาวบ้านทุ่งแฝกได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างอาคารชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน ๙๐ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๙๐,๔๐๐ บาท

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเกียรติ   ทองลิ้ม
2. นายธงชาติ  วงษ์สวรรค์ 
3. นายประชอบ   หลีนุกูล
4. นายสำแดง  ใช้เทียมวงษ์  
5. นายขจรวุฒิ  สว่างศรี
6. นายวิโรจน์  ไชยภักดี
7. นางเรณู สรหงษ์