ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ - สกุล

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 409 หมู่ 11 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรรบุรี
โทรศัพท์ 035681251 e-mail : admin@tfk.ac.th