ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวรากร กายะพันธุ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสมพร เกตสุวงษ์

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมธุรส แตงโม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรสวรรค์ การภักดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวอัญรัตน์ สิงห์บุตร

ตำแหน่ง ครู

น.ส.พิชชาภา ทองเสวตร

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนวัฒน์ สาปาน

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางมณฑา บัวบาน

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสวรรค์ การภักดี

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภรัณยู อินทกนก

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม

ตำแหน่ง ครู

นายพีรพงษ์ เชิดฉันท์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธนภรณ์ ภู่ศิริ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยม

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาชุณี จันทร์ไพจิตร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวกานติมา ขุมทอง

ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทนา สุขแสง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวสุนิศรา สมใจเดช

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุทธิดา เทพารักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรนันท จีนสุกแสง

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม