ข้อมูลฝ่ายบริหาร

ดร.วรรณพัทร ซื่อตรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

wannapat@tfk.ac.th

นายวัชระ ดอกไม้เทศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

watchara@tfk.ac.th

นางมณฑา บัวบาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

montha@tfk.ac.th

นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

chompoonuch@tfk.ac.th

นางทิพรัตน์ ชื่นเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

tiparat@tfk.ac.th

นางสาวภาชุณี จันทร์ไพจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

pachunee@tfk.ac.th