ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ตั้งอยู่  ณ  เลขที่   ๔๐๙ หมู่ที่  ๑๑   ตำบลวังลึก  อำเภอสามชุก  จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ริเริ่มก่อตั้งโดยชุมชน สืบเนื่องจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้มีนโยบายที่จะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไกลของนักเรียนจากภูมิลำเนาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา เมื่อปี ๒๕๒๔ นายสฤษชัย  ธนัคฆเศรณี ศึกษาธิการอำเภอสามชุกได้แจ้งต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้สำรวจว่าตำบลใดมีความต้องการที่จะขอก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้แจ้งความจำนงได้แต่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีที่ดินสำหรับการก่อตั้งอย่างน้อย ๓๕ ไร่ ผู้อำนวยการนายสมจิต  มรสุมผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งแฝกซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ใน หมู่ ๑๑ ตำบลวังลึก ในขณะนั้น ได้นำข้อมูลดังกล่าวแจ้งต่อผู้นำชุมชนประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุ่งแฝกโดยมีผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์เป็นประธาน มติที่ประชุม ชุมชนมีความต้องการที่จะสร้างโรงเรียนประจำตำบลเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นใกล้บ้าน นายสมจิต  มรสุม จึงได้ขอบริจาคที่ดินจากผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์ ผู้ใหญ่ได้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๓๕ ไร่  ๔๗ ตารางวา ซึ่งที่ดินผืนนี้แต่เดิมผู้ใหญ่ชั่ง ได้บริจาคให้เป็นที่ตั้งวัดทุ่งแฝกมาก่อนจำนวน  ๑๐ ไร่   ๔๗    ตารางวา แต่ภายหลังชุมชนได้ย้ายวัดไปก่อตั้งในที่ใกล้ชุมชนมากขึ้นจึงกลายเป็นพื้นที่รกร้าง ผู้ใหญ่ชั่ง จึงบริจาคเพิ่มให้อีก  ๒๕   ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน เมื่อได้ที่ดินพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนตามเงื่อนไขของราชการแล้ว ผู้อำนวยการสมจิต มรสุม จึงได้ประสานกับศึกษาธิการอำเภอ เพื่อดำเนินการขออณุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลวังลึกขึ้นภายใต้ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ซึ่งเป็นชื่อของชุมชนผู้ก่อตั้ง    ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่   ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๒๔ เป็นความยินดีของชุมชนชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งแฝกจึงได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมขึ้น โดยมี  ผู้ใหญ่ชั่ง  ชาญวงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายจอง  ฉิมพาลี เป็นรองประธาน นายแจง   ฉิมพาลี  เป็นคณะกรรมการ  นายสมจิต  มรสุม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งแฝกในขณะนั้น เป็นกรรมการเลขานุการ และนายโสภณ  ฤทธิ์กันโต ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งแฝกเป็นกรรมการและรองเลขานุการ     ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมและชาวบ้านทุ่งแฝกได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างอาคารชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน ๙๐ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๙๐,๔๐๐ บาท
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
1. นายเกียรติ   ทองลิ้ม
2. นายธงชาติ  วงษ์สวรรค์ 
3. นายประชอบ   หลีนุกูล
4. นายสำแดง  ใช้เทียมวงษ์  
5. นายขจรวุฒิ  สว่างศรี
6. นายวิโรจน์  ไชยภักดี
7. นางเรณู สรหงษ์
8. นายธนกร ขุนจันทร์ดี