หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ