รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม