ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ  ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ของสถานศึกษา

ที่

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูล

O1

โครงสร้าง

– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

– แผนภูมิบริหารสถานศึกษา

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

– แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
– แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา – แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตำแหน่ง
3) รูปถ่าย
4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น

– บุคลากรฝ่ายบริหาร

– ข้อมูลสารสนเทศ

O3

อำนาจหน้าที่

– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

– อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

– แผนปฏิบัติการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ปี2566
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

O5

ข้อมูลการติดต่อ

– แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย
1) ที่อยู่สถานศึกษา
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) E-mail
4) แผนที่ตั้ง

– ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการศึกษา

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

– เว็บไซต์โรงเรียน
– Facebook โรงเรียน

O8

Q&A

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น
– Web board
– กล่องข้อความถาม-ตอบ
– Messenger Live Chat
– Chatbot เป็นต้น

O9

Social Network

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter,Instagram เป็นต้น

O10

O11

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

O12

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย – ประกอบด้วย ดังนี้
1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

– รายงานผลการดำเนินงานปี 2565

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ
ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง เช่น
– คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน
– คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ เป็นต้น

– คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น

– คู่มือสำหรับการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

– ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

O18

E–Service

– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์ การ การประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

– ข้อมูลอ้างอิง

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบ ด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

– คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

– ช่องทางการร้องเรียน

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

– ข้อมูลอ้างอิง

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O31

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

– แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.)
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

– แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบหมายนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

– ข้อมูลอ้างอิง

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

– แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

– ข้อมูลอ้างอิง

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
– มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และราย ละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

– ข้อมูลอ้างอิง

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
-แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

– ข้อมูลอ้างอิง

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน
ทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/
ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง 

O41

การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน
การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
– มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล

– ข้อมูลอ้างอิง 

O43

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม
ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้
ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ITA ของหน่วยงาน
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

– ข้อมูลอ้างอิง